ULTIMA ESTRAZIONE
N. 124

   
  
08   14   19   24   26   33   40   42   44   55
 
58   61   65   76   78   80   82  83   86   87


_______▒_______

Top coppie

12.73-16(Freq.)
 
14.35-15(Freq.)
 
8.14-14(Freq.)
 
14.85-14(Freq.)
 
   
18.45-185(Rit.)
 
30.32-181(Rit.)
 
73.90-141(Rit.)
 
79.89-138(Rit.)
 

Top terzine

1.22.31-7(Freq.)
 
3.50.78-7(Freq.)
 
12.18.73-7(Freq.)
 
53.60.88-7(Freq.)
 
   
18.27.39-1147(Rit.)
 
31.39.64-1147(Rit.)
 
32.48.65-1051(Rit.)
 
9.27.39-990(Rit.)
 

 

Top Numero Oro

58-5(Freq.)
 
52-4(Freq.)
 
79-4(Freq.)
 
2-3(Freq.)
 
   
54-679(Rit.)
 
46-277(Rit.)
 
21-258(Rit.)
 
83-242(Rit.)
 

 


le altre estrazioni di oggi


n. 123
08   13   17   19   20   21   25   29   37   51
   
53   54   55   60   76   81   82   86   87   90
 
n. 122
02   03   14   34   35   41   48   50   52   53
   
56   59   66   69   71   73   74   78   84   86
 
n. 121
04   06   08   09   17   19   20   22   24   32
   
39   42   43   51   55   59   71   78   80   89
 
n. 120
02   10   11   13   15   17   19   21   29   30
   
50   52   53   62   64   66   79   85   86   88
 
n. 119
02   05   07   11   20   21   36   41   42   47
   
54   57   58   68   69   74   78   80   87   89
 
n. 118
02   07   11   13   24   25   27   32   34   42
   
45   52   53   56   57   59   66   67   71   79
 
n. 117
12   15   24   28   31   33   34   44   46   54
   
56   59   61   64   69   72   84   86   87   90
 
n. 116
01   02   17   25   26   27   28   31   45   48
   
50   51   54   55   58   66   67   70   79   83
 
n. 115
01   02   04   06   09   18   25   28   33   39
   
46   47   48   55   57   59   65   75   81   88
 
n. 114
02   03   07   10   12   23   24   25   28   29
   
34   37   40   43   44   49   63   67   80   87
 
n. 113
04   09   12   15   22   26   28   31   40   43
   
52   53   56   61   66   70   78   80   81   82
 
n. 112
01   02   04   05   09   15   20   22   40   42
   
56   57   58   63   66   67   68   73   81   82
 
n. 111
04   10   12   20   21   26   32   33   35   37
   
48   52   60   64   69   73   76   81   84   87
 
n. 110
02   08   09   10   22   23   26   43   44   45
   
50   51   52   56   57   58   72   76   78   89
 
n. 109
04   10   13   21   23   33   34   35   39   42
   
48   52   59   62   64   65   74   76   81   82
 
n. 108
07   10   11   12   15   19   20   29   33   35
   
36   41   49   51   59   65   76   80   83   89
 
n. 107
01   02   03   04   07   11   14   15   26   32
   
35   39   41   51   58   68   74   82   87   88
 
n. 106
04   06   19   22   30   33   35   38   40   43
   
47   49   64   66   67   72   82   84   87   90
 
n. 105
07   31   34   36   42   51   53   55   56   59
   
60   66   74   75   82   83   85   87   88   90
 
n. 104
06   08   09   12   14   23   28   29   35   42
   
53   56   59   60   63   64   69   80   82   83
 
n. 103
02   06   07   11   14   15   17   20   32   34
   
35   41   49   50   54   55   72   82   85   89
 
n. 102
01   04   07   11   12   15   19   20   22   27
   
31   32   40   42   45   50   64   71   73   87
 
n. 101
01   04   08   12   13   16   18   23   26   28
   
37   44   46   51   52   54   59   70   76   87
 
n. 100
05   09   15   18   25   28   35   39   44   53
   
54   60   64   68   75   76   78   80   88   90
 
n. 99
02   09   14   19   21   29   31   36   39   42
   
54   56   57   61   71   72   73   76   82   85
 
n. 98
02   10   11   14   22   30   35   36   38   40
   
43   53   59   67   74   75   84   87   89   90
 
n. 97
04   16   19   21   25   26   27   29   33   34
   
41   53   54   55   61   70   71   81   86   90
 
n. 96
04   06   12   14   16   18   23   24   30   35
   
37   43   48   51   54   57   62   67   71   73
 
n. 95
14   25   29   32   34   35   40   42   48   51
   
53   55   57   61   63   69   74   80   83   89
 
n. 94
03   08   17   22   25   26   27   32   33   44
   
48   52   53   62   68   73   77   80   88   89
 
n. 93
01   06   10   12   14   26   28   33   45   52
   
55   57   60   70   73   74   77   80   81   83
 
n. 92
10   13   21   23   27   29   30   34   37   38
   
40   43   44   48   56   59   62   73   74   80
 
n. 91
08   13   19   28   34   36   37   39   42   48
   
49   56   59   60   71   81   84   85   87   89
 
n. 90
01   08   12   13   15   17   18   19   20   21
   
26   28   37   42   43   47   48   65   68   73
 
n. 89
01   06   18   20   22   24   30   31   37   40
   
47   52   55   57   61   67   70   80   82   87
 
n. 88
01   04   05   11   12   15   26   28   31   35
   
51   59   61   63   64   69   70   77   78   88
 
n. 87
02   05   08   09   19   24   31   40   41   50
   
58   60   61   65   66   70   71   72   85   86
 
n. 86
06   07   13   16   17   23   26   41   46   53
   
54   55   60   66   72   78   80   82   85   88
 
n. 85
01   05   09   13   20   21   22   28   31   35
   
37   43   46   52   57   68   73   75   79   87
 
n. 84
01   03   04   07   13   17   19   26   29   32
   
43   47   58   61   64   68   70   75   85   90
 
n. 83
02   03   07   08   14   18   27   33   36   37
   
41   49   50   51   61   77   78   82   85   87
 
n. 82
05   10   13   17   29   35   37   45   47   52
   
55   63   64   67   72   74   79   85   86   90
 
n. 81
01   04   07   11   19   21   23   25   29   31
   
36   50   52   56   63   67   74   78   81   85
 
n. 80
08   14   20   21   24   26   31   40   42   51
   
53   64   65   68   69   72   74   78   82   90
 
n. 79
05   10   15   29   30   31   33   35   43   45
   
59   63   64   66   70   75   77   79   86   88
 
n. 78
07   13   14   19   34   35   38   40   41   44
   
50   57   59   69   72   73   77   80   81   87
 
n. 77
01   02   07   09   10   13   20   24   31   32
   
34   36   44   54   56   66   67   70   72   76
 
n. 76
04   05   12   15   20   21   25   26   27   30
   
33   45   48   58   62   63   69   73   75   83
 
n. 75
03   04   12   14   18   20   23   27   36   37
   
38   42   50   51   52   60   73   75   78   89
 
n. 74
01   02   06   10   13   19   20   25   32   36
   
37   39   45   56   65   69   70   82   86   87
 
n. 73
01   03   05   12   16   31   34   37   47   48
   
50   51   58   68   71   74   78   81   84   89
 
n. 72
04   12   15   19   22   24   26   33   36   40
   
51   56   64   66   71   75   78   80   84   90
 
n. 71
05   10   15   17   23   31   48   51   54   59
   
60   61   65   67   75   78   80   83   85   89
 
n. 70
06   07   08   16   17   25   39   40   47   49
   
51   57   58   66   69   76   77   78   79   88
 
n. 69
09   12   16   24   25   30   40   43   45   47
   
54   58   62   71   72   75   77   79   80   82
 
n. 68
05   08   14   18   22   23   29   32   34   40
   
53   54   60   61   70   72   77   83   84   88
 
n. 67
05   06   10   19   20   21   23   25   32   34
   
43   44   45   51   68   69   71   76   78   80
 
n. 66
04   16   29   33   36   44   45   51   53   54
   
56   64   66   67   70   72   73   74   77   85
 
n. 65
01   05   07   15   16   23   27   32   38   39
   
41   43   53   59   62   68   72   76   82   89
 
n. 64
06   14   21   23   24   27   34   38   40   41
   
42   44   51   52   55   72   76   79   80   85
 
n. 63
02   05   08   20   32   41   45   46   54   55
   
57   59   61   63   68   69   73   74   75   81
 
n. 62
09   15   18   23   29   36   38   46   50   53
   
58   61   67   68   69   70   77   85   88   89
 
n. 61
02   04   05   06   10   12   21   31   39   40
   
47   54   56   57   69   73   75   77   79   84
 
n. 60
07   15   17   18   24   35   38   42   49   54
   
60   62   65   66   70   77   78   81   87   90
 
n. 59
03   07   10   11   13   23   27   30   31   34
   
45   47   48   54   55   56   64   72   79   90
 
n. 58
01   15   18   21   26   36   37   38   40   53
   
55   62   65   67   68   70   73   76   82   86
 
n. 57
08   12   13   15   16   17   24   33   34   36
   
43   47   49   52   60   63   68   78   81   83
 
n. 56
02   04   05   12   15   17   30   35   37   39
   
52   54   59   68   72   73   77   80   83   88
 
n. 55
11   14   15   17   21   24   30   34   38   41
   
42   44   56   60   64   71   75   77   79   85
 
n. 54
02   05   06   09   10   12   14   15   22   31
   
36   39   45   46   47   49   52   56   74   90
 
n. 53
01   08   14   23   26   28   33   38   42   52
   
54   59   60   62   68   72   75   79   80   84
 
n. 52
03   05   06   11   21   22   24   27   33   40
   
41   42   43   52   66   71   76   77   80   81
 
n. 51
01   05   07   08   09   12   13   18   24   25
   
35   54   60   61   62   71   73   82   84   85
 
n. 50
08   15   21   23   25   33   34   35   36   40
   
56   57   61   63   72   74   75   79   80   87
 
n. 49
09   15   18   21   24   30   33   36   38   51
   
58   63   66   68   72   73   76   79   81   85
 
n. 48
02   03   09   12   17   24   31   38   43   46
   
47   50   52   58   59   67   68   73   78   81
 
n. 47
01   13   15   16   17   22   29   32   42   47
   
48   51   64   66   70   71   74   77   79   80
 
n. 46
12   16   22   25   30   34   46   50   57   59
   
60   61   64   67   69   74   78   79   84   90
 
n. 45
01   05   06   14   22   23   25   27   28   30
   
42   44   48   49   58   63   64   78   81   88
 
n. 44
01   05   24   30   33   35   36   37   42   43
   
49   53   58   59   61   62   63   64   66   72
 
n. 43
02   09   11   12   13   16   25   29   35   40
   
41   49   53   54   57   62   63   70   85   86
 
n. 42
01   02   05   13   15   18   29   34   36   37
   
39   47   51   52   61   65   72   74   77   85
 
n. 41
10   19   20   29   34   35   36   40   43   46
   
51   53   58   61   62   69   78   83   86   88
 
n. 40
05   12   28   32   33   36   37   50   51   53
   
55   57   62   63   64   69   72   77   84   90
 
n. 39
03   06   08   09   13   31   40   44   49   52
   
54   57   58   65   70   71   76   82   86   90
 
n. 38
05   12   16   17   18   23   36   39   41   46
   
49   50   51   63   66   73   74   76   80   88
 
n. 37
08   11   14   15   22   38   41   44   48   50
   
52   58   62   68   70   73   74   75   81   84
 
n. 36
06   07   08   10   21   23   25   27   28   30
   
36   38   44   47   48   55   68   82   83   90
 
n. 35
01   03   06   10   14   20   24   35   37   40
   
44   45   47   52   60   66   69   73   78   85
 
n. 34
05   23   25   29   31   34   46   47   49   56
   
61   63   69   74   77   80   82   86   87   90
 
n. 33
01   05   11   19   20   24   31   32   34   37
   
56   57   62   69   70   74   76   81   85   89
 
n. 32
01   07   17   20   22   30   31   34   35   41
   
44   51   56   57   59   61   63   65   68   70
 
n. 31
01   02   04   13   17   23   32   39   43   48
   
53   58   60   69   71   72   76   77   88   89
 
n. 30
08   10   11   14   23   27   29   41   47   52
   
56   59   63   65   67   70   73   78   82   85
 
n. 29
01   02   04   06   10   17   20   22   23   31
   
44   50   55   57   65   66   69   83   84   87
 
n. 28
03   08   12   14   15   19   35   39   41   44
   
45   48   52   54   58   59   61   73   84   85
 
n. 27
04   06   10   14   15   18   22   26   28   31
   
52   56   57   59   64   65   68   74   88   89
 
n. 26
02   03   09   14   15   20   23   33   34   38
   
48   50   51   56   57   61   71   78   80   85
 
n. 25
03   04   05   14   16   24   41   43   44   52
   
55   56   58   65   66   70   74   85   86   88
 
n. 24
02   03   08   12   17   18   19   21   28   31
   
37   39   44   46   56   57   58   67   73   86
 
n. 23
03   10   11   12   18   24   33   40   47   58
   
59   60   65   66   75   76   78   79   82   85
 
n. 22
03   09   17   18   19   22   23   24   28   47
   
53   60   61   64   66   70   71   75   83   85
 
n. 21
04   05   13   14   18   25   27   28   29   41
   
43   48   49   50   59   62   63   66   70   75
 
n. 20
03   16   23   29   31   39   40   41   44   47
   
49   52   53   58   65   66   70   73   75   87
 
n. 19
02   05   08   28   37   38   45   47   52   53
   
58   59   61   64   70   71   72   83   84   87
 
n. 18
01   22   28   31   37   42   47   53   62   66
   
67   71   75   76   77   80   82   85   86   89
 
n. 17
09   10   18   19   26   27   28   34   44   49
   
52   53   60   71   74   75   78   81   85   90
 
n. 16
06   12   15   16   19   21   31   37   44   47
   
48   51   52   60   67   73   75   76   77   82
 
n. 15
14   24   25   31   35   39   40   44   48   51
   
53   54   60   61   70   72   75   88   89   90
 
n. 14
01   04   08   11   14   22   27   31   34   36
   
43   45   51   53   57   63   73   81   83   87
 
n. 13
02   08   11   12   13   14   16   17   18   27
   
28   34   35   44   61   64   70   73   80   89
 
n. 12
01   03   11   19   22   23   27   28   29   33
   
42   43   58   61   62   67   68   74   81   84
 
n. 11
08   09   13   31   34   40   43   45   49   50
   
55   60   61   64   65   67   80   83   85   89
 
n. 10
01   04   14   19   20   23   25   30   34   35
   
36   37   42   44   61   76   84   85   89   90
 
n. 9
08   14   15   18   19   20   27   28   32   35
   
38   46   54   60   62   63   77   82   85   87
 
n. 8
02   07   08   11   14   16   20   24   25   31
   
36   46   48   49   61   64   72   76   85   86
 
n. 7
01   02   05   07   11   20   21   24   36   39
   
44   61   63   65   66   68   77   80   81   82
 
n. 6
02   07   13   17   18   19   31   35   37   47
   
48   53   60   61   62   65   66   78   88   89
 
n. 5
02   03   11   12   13   16   19   20   30   33
   
40   43   47   52   68   71   75   78   86   87
 
n. 4
01   04   06   08   11   14   21   23   25   26
   
29   38   42   46   47   58   63   74   85   89
 
n. 3
11   14   19   21   23   37   38   39   51   53
   
56   58   66   68   69   72   77   81   83   86
 
n. 2
03   09   12   14   19   27   35   38   41   50
   
51   54   55   56   69   78   79   82   84   90
 
n. 1
03   07   09   13   16   17   26   28   30   35
   
36   51   54   61   69   70   72   84   86   87
 


Per Privati e Ricevitori, i nostri pannelli statistici forniscono una vasta gamma di funzioni di analisi, ricerca e statistiche in tempo reale.

Puoi visualizzare i pannelli web direttamente nel tuo pc o altro dispositivo oppure, se sei un Ricevitore, puoi proiettarli nei tuoi monitor per offrire ai tuoi clienti uno strumento di gioco potente e ineguagliabile.


I pannelli più usati dai nostri Clienti.

Pannello Evolution

Indubbiamente il Pannello più utilizzato, sia per la sua veste grafica sia per i suoi preziosi consigli di gioco, che aiutano tantissimi giocare a realazzare tante piccole ma anche grandi vincite.

Pannello PRO 2

Coppie e terzine più frequenti e più ritardatarie del giorno, ma anche in assoluto. Statistiche giornaliere anche per il Numero Oro. Ultime 10 estrazioni e Tabellone Analitico.

Pannello Arcobaleno

Il più colorato di tutti. Offre una grande visuale sulle coppie sulle terzine più frequenti e più ritardatarie del giorno. Ultime 5 estrazioni e statistiche sul Numero Oro.

Pannello Standard

Il primo nato dei Pannelli Statistici è ancora molto utilizzato per la sua semplicità Simile al Pannello PRO2, con solo i 5 numeri più frequenti e più ritardatari.

I nostri Partners